Izjava o privatnosti

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, molimo vas da ove informacije pažljivo pročitate!

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice www.zasu.biz odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.zasu.biz. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Izjave o privatnosti & Uvjeta kupnje (Predugovorne obavijesti) stranice www.zasu.biz.

Izjava o privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Društvo, pri čemu je cilj Izjave na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka odgovorno je Društvo: 

DIVINE IDEA d.o.o., Črnomerec 46, Zagreb sa sjedištem u Republici Hvatskoj. OIB: 56034009851. Registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080755000.
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: gdpr@zasu.biz
Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju
Pojedine usluge koje Društvo pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika i/ili kupaca, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:
1. Izravno od strane samih korisnika i/ili kupaca na način da ih korisnici i/ili kupci sami dostave uz privolu Društvu kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i/ili kupac je dužan dostaviti Društvu sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda iz svog asortimana:
a) ime i prezime;
b) adresa;
c) kontakt broj telefona i/ili mobitela;
d) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);
e podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja;
f) podaci o navikama korisnika i/ili kupaca
2. Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise);
3. Automatski posjetom našim mrežnim (web) stranicama, aplikacijama i Web-shop portalu, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).
Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Društva. Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika i/ili kupca.
Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice Društva. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.
Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca. Također, u navedenu svrhu prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:
a) podatke o IP adresi;
b) podatke o korištenju pojedinih aplikacija;
c) podatke o navikama korisnika i/ili kupaca – navedene podatke kreiramo u svrhu profiliranja korisnika i/ili kupaca.
Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Društvo prikuplja ovise o vrsti usluge koju Društvo pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Društvo neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.
U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju
Osobne podatke Društvo prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i/ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice Društva te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Društva. Takve podatke Društvo prikuplja podatke na temelju privole koju je dao korisnik i/ili kupac u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.

Izvršenje ugovornih obveza

Društvo prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.
Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika i/ili kupaca u naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, Društvo neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

Ispunjavanje zakonskih obveza

Društvo je obvezno na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupaca na gore naznačenu adresu službenika za zaštitu osobnih podataka istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Društva ako je korisnik i/ili kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Društva za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika i/ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
Društvo može koristi kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima i/ili kupcima  čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik i/ili kupac ne usprotivi takvoj obradi.
Kako bi korisnik i/ili kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Društvo koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik i/ili kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.
Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Društva, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.

Interne svrhe

Društvo koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika i/ili kupaca i/ili Društva. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika i/ili kupaca, istraživanje i analizu tržišta.
Podaci o potencijalnim korisnicima
Društvo je također ovlašteno prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga i/ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih korisnika i/ili kupaca koji se obraćaju Društvu sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određene proizvode i usluge.
Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola korisnika i/ili kupca.
Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka
Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupaca, Društvo je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Društvo na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.
U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini legitimni interes Društva ili privola korisnika i/ili kupca, osobni podaci se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:
a) podaci o postojećim korisnicima i/ili kupcima: za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 6 mjeseci nakon prestanka;
b) podaci o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima: 3 mjeseca;
Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa Društva i/ili privole korisnika i/ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik i/ili kupac odnosno kada se korisnik i/ili kupac usprotivi takvoj obradi.
Prava korisnika/kupaca

Pravo na pristup osobnim podacima 

Društvo se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupca, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka

Društvo će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku i/ili kupcu nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika i/ili kupca.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Društvo će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika i/ili kupca u sljedećim slučajevima:
a) kada osobni podaci korisnika i/ili kupca više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
b) kada korisnik i/ili kupac povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
c) kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)
d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;
f) kada su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva u odnosu na privolu djeteta.

Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka Društvo će osigurati u slučajevima kada korisnik i/ili kupac osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik i/ili kupac se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik i/ili kupac traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Društva, uključujući i izradu profila korisnika i/ili kupaca.

Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik i/ili kupac ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Društvo će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika i/ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Ukoliko se osobni podaci korisnika i/ili kupca obrađuju za potrebe izravnog marketinga korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, osobito ako se osobni podaci koriste u svrhu izrade profila.
Gdje se osobni podaci obrađuju
Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Društvo obrađuje u Republici Hrvatskoj.
Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima
Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Društvo prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:
a) privole korisnika i/ili kupca;
b) radi ispunjenja zakonskih obveza Društva;
c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika i/ili kupaca.
Upravljanje privolama
Aktivna uloga korisnika i/ili kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik i/ili kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Društvo na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.
Kome se obratiti
U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Društva, korisnici i/ili kupci se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti ili pisanim putem na sljedeću adresu:
DIVINE IDEA d.o.o.
Črnomerec 46
10 000 Zagreb
Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti
Društvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica Društva radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.
U Zagrebu, svibanj 2018. godine.
Zadnja izmjena: 07.1.2019.
DIVINE IDEA d.o.o.

UVJETI PRODAJE

1. OPĆI POJMOVI

U smislu uvjeta prodaje, kupcem se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća proizvod iz ZASU web shopa (u nastavku ZASU) u vlasništvu DIVINE IDEA d.o.o., Črnomerec 46, HR-10000 Zagreb.

Kupac je svaka fizička i pravna osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje preko ZASU. Primateljem se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a može biti različita od osobe kupca.

2. SPOSOBNOST KUPCA

Kupac može biti svaka punoljetna fizička osoba i/ili svaka poslovno sposobna pravna osoba. Prihvaćanjem uvjeta prodaje, kupac snosi odgovornost za davanje istinitih podataka prilikom kupovine u ZASU. Maloljetne osobe trebaju imati dozvolu od roditelja za izvršenje kupnje na stranici www.zasu.biz.

3. CIJENE

Sve cijene u ZASU web shopu izražene su u eurima (€) i hrvatskim kunama (HRK). Cijene su oslobođene od plaćanja PDV-a po čl.22 st.1. Zakona o PDV-u.

4. NARUČIVANJE

Svi proizvodi naručuju se putem web shopa www.zasu.biz ili slanjem upita na e-mail: info@zasu.biz. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani i/ili neregistriani korisnik ZASU web stranice.

Proizvode možete platiti virmanski (općom uplatnicom ili putem e-bankinga), prilikom preuzimanja (pouzećem). Molimo Vas da uplate ne izvršavate aplikacijama za prijenos novca kao što su Revolut, Aircash, KEKS Pay i slično jer može doći do stvaranja dodatnog troška (6,64 €/50,00 HRK po transakciji).

Izvršavate li uplatu s inozemnog računa molimo Vas da valuta plaćanja bude euro.

Proizvode predajemo dostavnoj službi unutar 4 radna dana od kada je vidljiva uplata na našem žiro računu.

Ukoliko ste naručili proizvod,  i unutar 2 dana niste izvršili uplatu, smatramo da ste odustali od narudžbe.

* Napomena – ukoliko iz nekog razloga niste u mogućnosti napraviti uplatu unutar 2 dana, možete nam se javiti putem e-maila ili telefonski kako bi vam rezervirali željene proizvode.

VAŽNO: Narudžbe koje se plaćaju prilikom preuzimanja šaljemo isključivo naručitelju (ukoliko nemamo pristanak primatelja, ne prihvaćamo narudžbu napravljenu umjesto osobe koja prima paket). Ako primatelj nije u mogućnosti osobno nam se javiti, uvijek možemo promijeniti način plaćanja u virmanski.

5. POTVRDA NARUDŽBE

U trenutku kada je narudžba zaprimljena dobit ćete obavijest na svoj e-mail koji ste unijeli prilikom procesa naručivanja. U dobivenoj potvrdi iskazani su detalji narudžbe, cijena, te broj na koji trebate izvršiti uplatu.

6. RASPOLOŽIVOST PROIZVODA

Pored svakog proizvoda možete pronaći informaciju je li proizvod raspoloživ. Ukoliko vam se sviđa neki proizvod koji trenutno nije raspoloživ, molimo vas da nam pošaljete upit na info@zasu.biz kako bi vam dali informaciju kada će proizvod biti ponovo raspoloživ. Ako zbog iznimnih okolnosti nismo u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, o tome ćemo vas obavijestiti putem e-maila kako bismo pronašli rješenje – isporuka drugog proizvoda ili otkazivanje narudžbe.

7. DOSTAVA

Naručene proizvode predajemo GLS dostavnoj službi  unutar 4 radna dana od primitka narudžbe tj.vidljive uplate. Ukoliko zbog iznimnih situacija nismo u mogućnosti dostaviti proizvode u navedenom roku, o tome ćemo vas obavijestiti putem e-maila kojeg ste naveli prilikom naručivanja proizvoda.

VAŽNO: Narudžbe koje se plaćaju prilikom preuzimanja šaljemo isključivo naručitelju (ukoliko nemamo pristanak primatelja, ne prihvaćamo narudžbu napravljenu umjesto osobe koja prima paket). Ako primatelj nije u mogućnosti osobno nam se javiti, uvijek možemo promijeniti način plaćanja u virmanski.

Područje dostave

Naručenu robu šaljemo u sve zemlje bez iznimki. Ukoliko iz nekog razloga imate poteškoća s naručivanjem u Vašu zemlju, molimo da nam se javite na info@zasu.biz kako bismo Vam pomogli oko narudžbe.

Odaberite opciju dostave

Prilikom procesa naručivanja robe možete odabrati željeni oblik slanja pošiljke:

  • dostava GLS dostavnom službom (unutar Hrvatske) – cijena je 3,98€ (30,00 HRK) za virmansko plaćanje, odnosno 4,65 € (35,00 HRK) za plaćanje prilikom preuzimanja
  • besplatna dostava GLS dostavnom službom (unutar Hrvatske) – za narudžbe iznad 39,82 € (300,00 HRK)
  • međunarodna dostava Hrvatskom poštom – cijena je 5,31 € (40,00 HRK)

Dostava GLS dostavnom službom

Ova opcija dostupna je unutar Hrvatske po cijeni od 3,98€ (30,00 HRK) za virmansko plaćanje, odnosno 4,65 € (35,00 HRK) za plaćanje prilikom preuzimanja. Dostava na otoke je po posebnom rasporedu koji možete pogledati na https://gls-group.com/HR/media/downloads/Raspored_dostave_na_otoke_HR_ENG.pdf

Na otoke koje ne pokrivaju vlastitom dostavnom mrežom, GLS isporuku vrši u suradnji sa Hrvatskom poštom sa tranzitnim vremenom 48-168 sati.

Pakete predajemo dostavnoj službi unutar 4 radna dana (ne uključujući subote, nedjelje i praznike) od vidljive uplate ili narudžbe (ako plaćate prilikom preuzimanja).

Prednosti GLS dostave:

  • najava isporuke putem SMS-a i e-pošte nakon narudžbe za prijevoz paketa i druga obavijest putem SMS-a i e-pošte na dan dostave sa vremenskim intervalom za očekivano vrijeme dostave te kontakt brojem kurira
  • mogućnost plaćanja pouzeća karticama
  • isporuka najčešće sljedeći radni dan od dana preuzimanja
  • mogućnost dostave u Paket Shop

Neisporučena pošiljka i ponovno slanje

Pošiljka će se vratiti na našu adresu u dva slučaja:

  1. ako niste bili na adresi u vrijeme dostave i niste dogovorili novi termin isporuke putem linka koji ste dobili porukom od strane dostavne službe
  2. ako ste naveli netočnu ili nepotpunu adresu pa Vas dostavljač nije mogao pronaći

Ukoliko nam se pošiljka vrati zbog gore navedenih razloga, narudžbu šaljemo nakon što se podmiri novi trošak dostave.

Kupac koji naruči proizvod uz plaćanje prilikom preuzimanja a ne preuzme naručenu pošiljku, ne može više naručivati uz plaćanje prilikom preuzimanja.

8. INFORMACIJE O PROIZVODU

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaki proizvod kojeg možete kupiti u ZASU web shopu opremljen je fotografijama i informacijama o njemu. Fotografije mogu malo odstupati od stvarnog izgleda proizvoda zbog razlike u bojama. ZASU nakit izrađen je od prirodnog poludragog kamenja i zrna rudrakši koja su potpuno prirodna, stoga je moguće da će vaš proizvod malo odstupati od izgleda proizvoda na fotografiji buduće da je nemoguće pronaći identične komade u prirodi, ali kvaliteta je identična kao proizvoda na slici.

Uz svaki proizvod možete pročitati informacije o materijalima od kojih je izrađen, veličini proizvoda te načinu održavanja i čišćenja istog.

9. REKLAMACIJE & POVRAT ROBE

Svaki predmet prije pošiljke je jako dobro pregledan da nema nikakvih tehničkih oštećenja i nepravilnosti, no ukoliko se prilikom slanja dogodi neka nezgoda i nastane neko oštećenje, moguć je povrat robe unutar 48h od primitka. Proizvodi trebaju biti u originalnom stanju (ambalaža). Troškove povrata robe snosi ZASU. Kristali i zrna rudrkaše primaju na sebe energiju vlasnika (osobe koja ih nosi) stoga ih zbog energetskih razloga nije moguće vratiti ukoliko ste ih nosili. Imajte na umu da ćete prilikom povrata proizvoda vi snositi trošak dostave.

10. KUPONI & POPUSTI

Svojim vjernim kupcima, fanovima na društvenim mrežama, te osobama prijavljenim u ZASU newsletter povremeno dajemo kupone za ostvarivanje popusta prillikom kupovine. Kupon je najčešće jedna riječ ili više njih koje trebate upisati prilikom procesa narudžbe u polje za upis kupona. Kada to učinite, kupon će se učitati i automatski će se prikazati cijena s popustom. Kuponi imaju određen rok trajanja i broj korištenja, o tome ćete biti obaviješteni kada zaprimite kupon.

Ukoliko imamo popuste na određene proizvode, uvijek ćete o tome moći pronaći informacije na našoj web stranici. Kraj svakog sniženog artikla biti će prikazan iznos popusta, te izražena cijena s popustom. Ukoliko želite primati u svoj e-mail sandučić novosti o popustima, prijavite se na naš newsletter (klikom na znak pisma u desnom gornjem kutu stranice).

11. AUTORSKA PRAVA

ZASU je nositelj autorskih prava na cjelokupni sadržaj www.zasu.biz stranice.  Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez dopuštenja od ZASU.

12. OSTALO

ZASU zadržava pravo na izmjenu cijena proizvoda bez prethodne najave. Primljene narudžbe zadržavaju cijenu koja je bila u trenutku narudžbe.

13. PRIHVAĆANJE UVJETA

Korištenjem usluga ZASU web shopa www.zasu.biz prihvaćate navedene uvjete prodaje.

ZASU ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija dobivenih na stranici.